Appetizers

  $5.00
  Kyuri
  $5.00
  Shishito Peppers
  $5.00
  Edamame
  $6.00
  Wakame Seaweed Salad
  $7.00
  Crispy Shrimp
  $5.00
  Tempura Shumi

  Buns

  $6.50
  Pork Buns
  $6.50
  Chicken Buns
  $6.50
  Eggplant Buns
  $10.00
  Spider Buns

  Ramen

  $10.00
  Shio Tonkotsu
  $10.00
  Shoyu Tonkotsu
  $10.00
  Miso Tonkotsu
  $11.00
  Karai Tonkotsu
  $11.00
  Curry Tonkotsu

  Yasai Ramen - Vegetarian Ramen

  $10.00
  Yuzo Shio
  $10.00
  Wasabi Shoyu
  $10.00
  Miso Yasai
  $11.00
  Karai Yasai
  $11.00
  Curry Yasai

  Rice Bowl

  $5.00
  Torched Pork Belly Don
  $5.00
  Torched Chicken Don
  $11.00
  Tonkastsu
  $11.00
  Chicken Katsu

  Tori Chintan

  $10.00
  Shio Chintan
  $10.00
  Shoyu Chintan
  $10.00
  Spicy Shio
  $10.00
  Spicy Shoyu

  Dessert

  $6.00
  Matcha Mousse Cake
  $6.00
  Snow Ice