0 Items

  Tamashii Ramen

  2905 Broadway, Astoria, NY

  Order until 10:30 PM

  Salad & Appetizers

  $3.50
  Seaweed Salad
  $4.25
  Ika Sansai
  $3.50
  Edamame
  $3.50
  Oshinko
  $3.75
  House Salad
  $3.50
  Kimchi
  $3.00
  Ama Rakkyo
  $5.95
  Avocado Salad
  $4.95
  Kani Salad
  $5.00
  Kani Sunomono
  $3.50
  Menma - Bamboo shoot
  $5.45
  Tofu Salad

  Donburi

  $6.95
  Gyu-Don
  $6.50
  Curry Rice
  $6.50
  Tabe Rayu-Don
  $6.95
  Buta Kimchi-Don
  $6.50
  Chasyu-Don
  $10.25
  Curry Katsu
  $9.50
  Ebi Tempura - Don
  $7.95
  Ikura-Don
  $9.50
  Kara Age-Don
  $9.50
  Katsu-don
  $8.95
  Oyako-don
  $9.95
  Shirimp & Fish Katsu
  $10.25
  Spicy Chicken Teriyaki
  $7.25
  Unagi-don
  $9.95
  Katsu

  Tsuke-Men

  $12.95
  Kara Tsukemen
  $12.95
  Shoyu Tsukemen
  $12.95
  Tamashii Tsukemen

  Vegetable Ramen

  $10.45
  Veggie Ramen
  $12.50
  Veggie Miso Ramen
  $11.95
  Veggie Hiyashi Chuka
  $10.45
  Kara Veggie Ramen
  $12.50
  Kara Veggie Miso Ramen

  Tapas

  $4.75
  Agedashi Tofu
  $9.25
  Beef & Shiitake
  $6.95
  Buns
  $8.50
  Buta-Kimchi
  $8.50
  Chasyu Combo
  $11.00
  Dumpling Soup
  $5.50
  Ebi Potato
  $5.50
  Gyo-za
  $6.75
  Ika Kara-age
  $5.25
  Kaki Fry
  $6.25
  Kara-age
  $8.95
  Okonomiyaki
  $3.95
  Onigiri
  $4.75
  Potato Croquette
  $4.95
  Shrimp Tempura
  $5.25
  Shumai
  $3.50
  Tako wasabi
  $5.50
  Takoyaki

  Side Orders

  $2.50
  Rice
  $2.50
  Kaedama Noodles

  Desserts

  $3.25
  Ice Cream
  $3.50
  Mochi Ice Cream

  Beverages

  Entree

  Cup Sake

  Junmai Ginjo Sake

  Junmai Sake

  Ramen Runch

  Vegetable Ramen - Lunch

  Tsukemen Lunch

  Add Your Custom Order