Appetizers

  $5.00
  Cha Gio (4)
  $6.00
  Chao Tom Hoac Tau Hu Ky (3)
  $5.00
  Goi Cuon (3)
  $5.00
  Goi Cuon Thit Nuong (3)
  $5.00
  Goi Cuon Nem Nuong (3)
  $5.00
  Goi Cuon Ga Nuong (3)
  $5.00
  Bì Cuon (3)
  $6.00
  Goi Ga
  $6.75
  Goi Bo Tai Chanh

  Pho Noodle Soup

  $6.20
  Pho Dac Biet (Tai, Chin, Gan, Sach & Bo Vien)
  $6.95
  Pho Do Bien
  $5.70
  Tai, Chin Nac, Gan, Sach
  $5.70
  Tai, Chin Nac, Sach
  $5.70
  Tai, Chin Nac
  $5.70
  Tai, Gan, Sach
  $5.70
  Pho Tai
  $5.70
  Chin Nac
  $5.45
  Pho Bo Vien
  $6.45
  Pho Ga

  Chiw Chow Soup

  $8.00
  Mi/Hu Tieu Trieu Chau (Kho hoac Nuoc)
  $8.00
  Mi Quang
  $7.50
  Mi/Hu Tieu Hoanh Thanh, Tom
  $7.50
  Mi Xa Xiu, Hoanh Thanh
  $7.50
  Mi (hoac Hu Tieu) Ca

  Noodle Soup

  $7.25
  Banh Canh
  $8.00
  Bun Rieu
  $7.25
  Bun Moc
  $8.00
  Banh Canh Tom Cua

  Spicy Noodle Soup

  $8.75
  Bun Bo Hue Dac Bie
  $7.25
  Bo Kho (mi/hu tieu/hoac com)

  Vermicelli Noodle Salad Bowl

  $6.75
  Bun Cha Gio
  $7.25
  Bun Thit Nuong
  $7.75
  Bun Nem Nuong Chao Tom
  $7.25
  Bun Cha Gio Thit Nuong
  $7.25
  Bun Tom Thit Nuong
  $7.75
  Bun Tom Cha Gio Thit Nuong
  $7.25
  Bun Bo Xao
  $7.25
  Bun Ga Xao Xa Ot

  Vermicelli Cake

  $8.00
  Banh Hoi Cha Gio Tau Hu Ky
  $8.00
  Banh Hoi Thit va Toom Nuong
  $8.00
  Banh Hoi Thit Nuong Tau Hu Ky
  $8.00
  Banh Hoi Bo Nuong Tau Hu Ky
  $8.00
  Banh Hoi Cha Gio Tom Nuong
  $8.75
  Banh Hoi Nem Nuong Chao Tom
  $10.00
  Banh Hoi Cha Gio, Bo Nuong, Nem Nuong, & Chao Tom

  Rice Plates

  Vegetarian Dishes

  Chow Mein

  Porridge

  Add Your Custom Order