Rice & Noodle

  $7.99
  Bun Cha Gio
  $7.99
  Bun Bo Xao Xa Ot
  $7.99
  Bun Thit Nuong
  $7.99
  Bun Ga Nuong
  $7.99
  Bun Bo Nuong
  $7.99
  Bun Xao Chay
  $7.99
  Bun Bi Cha Gio
  $7.99
  Bun Cha Goi Chay
  $8.99
  Bun Cha Tom
  $8.99
  Bun Tom Nuong
  $7.99
  Bun Thit Nuong Cha Gio
  $7.99
  Bun Nem Nuong
  $8.99
  Bun Tom Muc Nuong
  $8.99
  Bun Tom Cha Gio
  $8.99
  Bun Tom Bo Cha Gio
  $8.99
  Bun Tom Thit Cha Gio
  $8.99
  Bun Dac Biet
  $7.99
  Dac Biet Xe Lua
  $6.99
  Pho Dac Biet
  $5.99
  Dac Biet Nho
  $6.99
  Pho Do Bien
  $6.99
  Pho Tom
  $5.99
  Chin, Nam, Gau, Gan, Sach
  $5.99
  Tai, Chin, Gau, Gan, Sach
  $5.99
  Tai, Nam, Sach
  $5.99
  Tai, Nam, Gau
  $5.99
  Chin, Nam, Ve Don
  $5.99
  Nam, Ve Don
  $5.99
  Tai, Gau
  $5.99
  Tai, Nam
  $5.99
  Tai, Gan
  $5.99
  Tai, Sach
  $5.99
  Tai, Chin
  $5.99
  Tai
  $5.99
  Pho Bo Vien
  $5.99
  Pho Bo Vien Nuoc
  $5.99
  Pho Ga
  $8.99
  Hu Tieu Dong Khanh
  $8.99
  Hu Tieu Hai San
  $8.99
  Hu Tieu Nam Vang
  $8.99
  Hu Tieu Tom Cua
  $8.99
  Hu Tieu Mi Dong Khanh
  $8.99
  Hu Tieu Mi Hai San
  $8.99
  Hu Tieu Mi Tom Cua
  $8.99
  Mi Dong Khanh
  $8.99
  Mi Hai San
  $8.99
  Mi Tom Cua
  $8.99
  Mi Hoanh Thanh
  $8.99
  Hoanh Thanh Nuoc
  $9.99
  Hoanh Thanh Mi Vit Quay
  $9.99
  Mi Vit Quay
  $9.99
  Bun Cha Ca
  $8.99
  Bun Rieu
  $9.99
  Bun Bo Hue
  $8.99
  Banh Canh
  $10.99
  Banh Canh Tom Cua
  $9.99
  Bun Mang Vit
  $9.99
  Chao Long
  $9.99
  Chao Ca
  $9.99
  Chao Vit
  $9.99
  Chao Do Bien
  $8.99
  Com Chien Chay
  $8.99
  Com Chien Xa Xiu
  $8.99
  Com Chien Ga
  $8.99
  Com Chien Bo
  $9.99
  Com Chien Tom
  $9.99
  Com Chien Thap Cam
  $11.99
  Mi Xao Don Dong Khanh
  $11.99
  Mi Xao Don Do Bien
  $10.99
  Mi Xao Don Tom
  $10.99
  Mi Xao Don Bo
  $10.99
  Mi Xao Don Ga
  $11.99
  Mi Xao Mem Dong Khanh
  $11.99
  Mi Xao Mem Do Bien
  $10.99
  Mi Xao Mem Tom
  $10.99
  Mi Xao Mem Bo
  $10.99
  Mi Xao Mem Ga
  $11.99
  Hu Tieu Ap Chao Dong Khanh
  $11.99
  Hu Tieu Xao Mem Dong Khanh
  $11.99
  Hu Tieu Ap Chao Do Bien
  $11.99
  Hu Tieu Ap Chao Tom
  $11.99
  Hu Tieu Xao Mem Chao Tom
  $10.99
  Hu Tieu Ap Chao Bo
  $10.99
  Hu Tieu Xao Mem Chao Bo
  $11.99
  Hu Tieu Xao Thai
  $11.99
  Hu Tieu Xao Mem Do Bien
  $10.99
  Hu Tieu Ap Chao Ga
  $10.99
  Hu Tieu Xao Mem Chao Ga
  $8.99
  Com Thit Nuong
  $8.99
  Com Ga Nuong
  $11.99
  Com Ga Roti
  $9.99
  Com Bo Nuong
  $9.99
  Com Bi Cha
  $9.99
  Com Thit Bi Cha
  $9.99
  Corn Suong Bi Cha
  $10.99
  Com Vit Quay
  $11.99
  Com Dac Biet

  Appetizers & Soups

  $7.99
  Cha Gio Rau Song
  $3.99
  Goi Cuon
  $3.99
  Bi Cuon
  $6.99
  Crab Meat Cheese Wonton
  $7.99
  Pork Dumpings
  $9.99
  Banh Xeo
  $18.99
  Combo Appetizer
  $7.99
  Hot & Spicy Sesame Chicken Wings
  $7.99
  Canh Ga Chien Nuoc Mam
  $10.99
  Muc Rang Muoi
  $12.99
  Nem Nuong
  $11.99
  Thit Nuong Banh Trang
  $12.99
  Bo Nuong Banh Trang
  $11.99
  Ga Nuong Banh Trang
  $14.99
  Tom Boc Thit
  $14.99
  Banh Hoi Chao Tom
  $13.99
  Cha Tom
  $13.99
  Tom Noung Xa
  $15.99
  Cua Lot
  $24.99
  Dong Khanh Appetizer
  $11.99
  Goi Ga
  $11.99
  Goi Vit
  $11.99
  Goi Tom Thit
  $11.99
  Goi Muc
  $12.99
  Goi Bo Tai Chanh
  $12.99
  Goi Bo Tai Chanh Nuong
  $12.99
  Bo Bop Thau
  $12.99
  Goi Dac Biet
  $12.99
  Goi Sua Tom Thit
  $2.99
  Soup Mang Cua
  $2.99
  Soup Mang Ga
  $2.99
  Hoanh Thanh Soup
  $2.99
  Soup Do Bien
  $1.99
  Soup Chua Cay
  $1.99
  Soup Bong Trung

  Entrees

  $29.99
  Ca Hap Hau Giang
  $29.99
  Ca Chien Dong Khanh
  $29.99
  Ca Chung Tuong Gung
  $12.99
  Ca Kho To
  $15.99
  Ca Chien Mam Gung
  $12.99
  Ca Chien Xao Tham Cam
  $12.99
  Do Bien Xao Ho Nam
  $12.99
  Do Bien Trong To
  $13.99
  Do Bien Xao Nam Dong Co
  $12.99
  Do Bien Xao Cari
  $12.99
  Do Bien Xao Xa Ot
  $12.99
  Do Bien Xao Thap Cam
  $13.99
  Scallop Xao Xa Ot
  $13.99
  Scallop Xao Nam Dong Co
  $13.99
  Scallop Xao Dau Phung
  $13.99
  Scallop Xao Sauce Toi
  $13.99
  Ech Xao Xa Ot
  $13.99
  Ech Ram Toi Bo
  $14.99
  Vit Quay Xao Nam Dong Co
  $14.99
  Vit Quay
  $14.99
  Bo Quan Tom
  $12.99
  Bo Luc Lac
  $13.99
  Tom Chien
  $12.99
  Kung Pao Thap Cam
  $12.99
  Happy Family
  $18.99
  Cuu Nuong-Lamb Chops
  $10.99
  Tom Rang Muoi
  $10.99
  Tom Xao Xa Ot
  $10.99
  Tom Ram Mang
  $10.99
  Tom Xao Thap Cam
  $10.99
  Cari Tom
  $10.99
  Tom Xao Cai Cay
  $11.99
  Tom Xao Nam Dong Co
  $10.99
  Tom Dau Hu Sot Ca
  $10.99
  Tom Xao Me
  $10.99
  Tom Chua Ngot
  $9.99
  Ga Xao Me
  $9.99
  Ga Chua Ngot
  $9.99
  Ga Xao Dau Phung
  $9.99
  Ga Xao Hot Dieu
  $9.99
  Ga Xao Khom
  $9.99
  Ga Xao Bong Cai
  $10.99
  Ga Xao Nam Dong Co
  $10.99
  Bo Xao Xa Ot
  $10.99
  Bo Xao Cari
  $10.99
  Bo Xao Bong Cai
  $10.99
  Bo Xao Gung Hanh
  $11.99
  Bo Xao Nam Dong Co
  $10.99
  Bo Xao Thap Cam
  $10.99
  Bo Xao Ho Nam
  $9.99
  Heo Chua Ngot
  $9.99
  Heo Ram Man
  $10.99
  Heo Xao Nam Dong Co
  $9.99
  Heo Xao Thap Cam
  $9.99
  Heo Xao Thom
  $10.99
  Muc Xao Xa Ot
  $10.99
  Muc Xao Mam Ruoc
  $10.99
  Muc Xao Cari
  $11.99
  Muc Xao Nam Dong Co
  $10.99
  Muc Xao Dau Phung
  $10.99
  Muc Xao Thap Cam
  $10.99
  Muc Xao Gung
  $10.99
  Chem Chep Xao Xa Ot
  $10.99
  Chem Chep Xao Cari
  $10.99
  Chem Chep Toi Bo
  $10.99
  Chem Chep Xao Dua
  $10.99
  Chem Chep Xao Tau Xi
  $10.99
  Chem Chep Xao Gung Hanh
  $6.99
  Cha Gio Chay
  $3.99
  Goi Cuon Chay
  $9.99
  Goi Chay
  $9.99
  Dau Hu Xao Xa Ot
  $9.99
  Dau Hu Xao Cari
  $9.99
  Nam Dong Co Xao Thap Cam
  $9.99
  Dau Hu Chien Soc Ca
  $9.99
  Dau Hu Xao Thap Cam
  $10.99
  Mi Xao Don Chay
  $10.99
  Hu Tieu Xao Chay
  $16.99
  Lau Canh Chua Chay (Small)

  Add Your Custom Order