Menu

  $26.00
  Kyo Chirashi
  $17.00
  Kyo Chirashi Blossom
  $18.00
  Oshi Sushi
  $23.00
  Unagi Bo Sushi
  $24.00
  Temari Sushi
  $21.00
  Vegetarian Sushi
  $19.00
  Futomaki (Large Roll)
  $17.00
  Komaki
  $26.00
  Nanzenji
  $26.00
  Pontocho
  $47.00
  Yasaka
  $60.00
  Kanda
  $50.00
  Asakusa
  $25.00
  Kyo Chirashi Bento
  $23.00
  Unagi Bo Sushi Bento
  $65.00
  Combination
  $70.00
  Chef's Choice Rolls

  Add Your Custom Order