Ramen

  $13.00
  Yamada-Ya Kotteri Ramen
  $13.00
  Yamada-Ya Shoyu Ramen
  $15.00
  Yamada-Ya Shio Ramen
  $15.10
  Kakuni Kotteri Ramen
  $14.00
  Kakuni Shoyu Ramen
  $14.00
  Kakuni Shio Ramen
  $15.00
  Death Ramen
  $14.75
  Hell Ramen
  $14.50
  Fire Ramen
  $14.00
  Spicy Miso Ramen
  $14.00
  Kakuni Spicy Ramen
  $14.00
  Yamada-Ya Spicy Ramen
  $11.00
  Vegan Ramen
  $14.00
  Yuzu Kosho Ramen - Chicken
  $13.00
  Kara-Age Shoyu Ramen - Chicken
  $13.00
  Kara-Age Shio Ramen (Chicken)

  Sides

  $3.00
  Mixed Green Salad
  $6.50
  Yamada-Ya Salad
  $8.50
  Tofu Salad
  $9.50
  Spicy Tuna Salad
  $6.50
  Seaweed Salad
  $11.00
  Any Three Buns
  $9.00
  Any Two Buns
  $6.00
  Ebi Buns
  $5.50
  Shiitake Buns
  $5.50
  Gyuniku Buns
  $5.50
  Kara - Age Buns
  $5.50
  Kakuni Buns
  $7.50
  Tori No Kara-Age
  $7.00
  Ika Geso No Kara-Age
  $8.00
  Tori No Nanbanzuke
  $6.00
  Takoyaki
  $6.00
  Hiyayako
  $2.00
  Miso Soup
  $4.00
  Edamame
  $5.00
  Gyoza
  $5.00
  Croquette
  $6.00
  Ebi Furai
  $6.00
  Kaki Furai
  $6.00
  Madara Furai

  Rice Menu

  $9.00
  Tori No Kara - Age Bento
  $11.00
  Katsu Curry
  $11.00
  Tori No Nanban Bento
  $11.00
  Tonkatsu
  $11.00
  Torikatsu
  $10.00
  Madara Furai Bento
  $13.00
  Ryoushi Bento

  Noodles For Summer

  Donburi

  $7.00
  Spicy Tuna Donburi
  $6.00
  Chashudonburi
  $7.00
  Tori No Nanbanzuke Donburi
  $8.00
  Gyudonburi
  $10.00
  Ikura Donburi
  $9.00
  Ebi Katsudonburi
  $9.00
  Ton Katsudonburi
  $6.00
  Curry Bowl

  Desserts

  $4.00
  Mochi Ice Cream
  $3.00
  Taiyaki

  Beverages

  Tsukemen

  Pork

  Combinations