Món Ăn Đặc Biệt - Appetizers

  $4.25
  90. Nem Nướng Cuốn
  $4.25
  91. Gỏi Cuốn- Spring Rolls
  $4.75
  92. Chạo Tôm Cuốn
  $4.25
  93. Chả Giò - Vietnamese Egg Rolls
  $4.75
  94. Thịt Nướng Cuốn
  $9.50
  95. Phần Chạo Tôm
  $9.50
  96. Phần Tàu Hủ Ky
  $18.95
  97. Dĩa Bò Lúc Lắc
  $9.95
  98. Tôm Rang Muối
  $4.25
  99. Vietnamese Sandwiches

  Pho

  $8.95
  1. Xe Lua - Large
  $8.95
  2. Tai Nam Gau Gan Sach - Regular
  $8.95
  3. Chin Nạm Gau Gan Sach
  $8.95
  4. Taqi Nạm Gan
  $8.95
  5. Tai Nạm Gau
  $8.95
  6. Tai Nạm Sach
  $8.95
  7. Tai Nạm
  $8.95
  8. Tai Gan
  $8.95
  9. Tai Gau
  $8.95
  10. Tai Sach
  $8.95
  11. Tai Chin
  $8.95
  12. Tai
  $8.95
  13. Chin Nac
  $8.95
  14. Pho Bo Vien
  $8.95
  15. To Bo Vien
  $8.95
  16. Pho Ga
  $8.95
  17. Mien Ga

  Hu Tieu & Mi Nuoc

  $8.50
  18. Hu Tieu Hoac Mì Tom
  $8.25
  19. Hu Tieu Hoac Mì Xa Xiu
  $8.50
  20. Hu Tieu Hoac Mi Tom Thit
  $9.25
  21. Hu Tieu Hoac Mi Do Bien
  $8.75
  22. Hu Tieu Hoac Mi My Tho
  $8.75
  23. Bun Bo Hue

  Bo Kho

  $8.75
  24. Pho Hoac Mì Bo Kho
  $8.75
  25. Banh Mi Bo Kho
  $8.75
  26. Com Bo Kho

  Com Dia

  $8.50
  27. Com Thit Nuong
  $8.75
  28. Com Suon Nuong
  $7.25
  29. Com Bi Cha
  $8.50
  30. Com Bi Thit Nuong
  $8.75
  31. Com Bi Suon Nuong
  $8.50
  32. Com Cha Thit Nuong
  $8.75
  33. Com Cha Suon Nuong
  $8.75
  34. Com Bi Cha Thit Nuonng
  $8.95
  35. Com Bi Cha Suon Nuong
  $8.95
  36. Com Tau Hu Ky
  $9.25
  37. Com Thit Nuong Tau Hu Ky
  $9.25
  38. Com Suon Nuong Tau Hu Ky
  $8.95
  39. Com Bi Cha Tau Hu Ky
  $9.25
  40. Com Bi Cha Thit Nuong Tau Hu Ky
  $9.75
  41. Com Bi Cha Suon Nuong Tau Hu Ky
  $8.95
  42. Com Ga Xao Xa Ot
  $8.75
  43A. Com Ga Nuong
  $8.95
  43B. Com Ga Ro -ti Trung Chien
  $13.50
  44. Com Bo Luc Lac
  $8.50
  45. Com Chien Ga & Com Chien Bo
  $8.75
  46. Com Chien Tom
  $8.95
  47. Com Chien Thap Cam & Com Chien Do Bien
  $9.25
  47A. Com Bo Nuong
  $9.25
  47B. Com Suon Bo Dai Han
  $8.95
  47C. Com Ca Chien

  Bun

  $8.95
  48. Bun Bo Nuong & Ga Nuong
  $9.25
  49. Bun Bo Xao Xa
  $8.75
  50. Bun Thit Nuong
  $8.75
  51. Bun Nem Nuong
  $9.75
  52. Bun Chao Tom Tau Hu Ky Nem Nuong
  $8.95
  53. Bun Thit Nuong Cha Gio
  $8.95
  54. Bun Thit Tom Nuong
  $9.50
  55. Bun Thit Tom Nuong Cha Gio
  $9.50
  56. Bun Thit Nuong Tau Hu Ky
  $9.50
  57. Bun Thit Nuong Chao Tom
  $8.95
  58. Bun Cha Gio Tom Nuong
  $8.95
  59. Bun Cha Gio Tau Hu Ky
  $8.95
  60. Bun Cha Gio Chao Tom
  $9.25
  61. Bun Tom Tau Hu Ky
  $9.25
  62. Bun Tom Chao Tom

  Banh Hoi

  $9.25
  63. Banh Hoi Thit Nuong & Bo Nuong & Ga Nuong
  $9.25
  64. Banh Hoi Nem Nuong
  $10.75
  65. Banh Hoi Chao Tom, Tau Hu Ky, Nem Nuong
  $9.95
  66. Banh Hoi Thit Nuong Cha Gio
  $9.95
  67. Banh Hoi Thit Tom Nuong
  $10.50
  68. Banh Hoi Thit Nuong Tau Hu Ky
  $10.50
  69. Banh Hoi Thit Nuong Chao Tom
  $9.95
  70. Banh Hoi Cha Gio Tom Nuong
  $9.95
  71. Banh Hoi Cha Gio Tau Hu Ky
  $9.95
  72. Banh Hoi Cha Gio Chao Tom
  $10.25
  73. Banh Hoi Tom Nuong Tau Hu Ky
  $10.25
  74. Banh Hoi Tom Nuong Chao Tom
  $10.50
  75. Banh Hoi Chao Tom Tau Hu Ky

  Do Xao

  Đồ Xào Chay

  Giải Khát Beverages

  Chè Sweet Desserts

  Add Your Custom Order