Young Travelers

  $6.00
  Y1. Phở tai
  $6.00
  Y2.Phở gà
  $6.00
  Y3.Cơm thịt bò
  $6.00
  Y4.Cơm thịt gà
  $6.00
  Y5. Cơm chiên

  Appetizers

  $5.00
  A1.Chả giò
  $5.00
  A2.Gỏi cuốn
  $5.00
  A3.Gỏi cuốn thịt nướng
  $5.00
  A4.Nem nủớng
  $5.00
  A5.Đậu hủ
  $14.00
  A6.Cua lột

  Rice plates

  $10.00
  C1.Heo nướng
  $10.00
  C2.Bò nướng
  $10.00
  C3.Gà nướng
  $10.00
  C4.Đậu hủ
  $11.00
  C5.Tôm nướng
  $12.00
  C6.Đặc biệt
  $10.00
  C7.Cơm chiên

  Noodle bowls

  $10.00
  B1.Thịt nướng
  $10.00
  B2.Bò nướng
  $10.00
  B3.Gà nướng
  $10.00
  B4.Chả giò
  $10.00
  B5.Đậu hủ
  $10.00
  B6.B ún b ò hu ế
  $11.00
  B7.Tôm nướng
  $12.00
  B8.Đặc biệt

  Ph ở

  $8.00
  1.Tái
  $8.00
  2.Chí
  $8.00
  3.Bò viên
  $8.00
  4.Gà
  $8.00
  5.Đậu hủ
  $8.00
  6.Đồ biễn
  $8.00
  7.Tái gân
  $8.00
  8.Tái sách
  $8.00
  9.Tái chín
  $10.00
  10.Tái nạm
  $8.00
  11.Chín gân
  $8.00
  12.Chín sách
  $8.00
  13.Chín nạm
  $8.00
  14.Tái gân sách
  $8.00
  15.Tái gân chín
  $8.00
  16.Tái gân nạm
  $8.00
  17.Tái sách chín
  $8.00
  18.Tái sách nạm
  $8.00
  19.Tái chín nạm
  $8.00
  20.Chín gân sách
  $8.00
  21.Chín gân nạm
  $8.00
  22.Chín gân sách nạm
  $8.00
  23.Đặc biệt

  Add Your Custom Order