Appetizers

  $17.95
  1AP. CUA LOÏÂT
  $17.95
  2AP. CUA LOÄT CHIEÂN BÔ
  $8.95
  3AP. CHAÛ GIO
  $8.95
  4AP. CHAÛ GIOØ TOÂM CUA
  $8.95
  5AP. CHAÛ GIOØ TOÂM THÒT
  $8.95
  6AP. CHAÛ GIOØ CHAY
  $3.95
  7AP. GOÛI CUOÁN - SPRING ROLL ( 2 rolls per order)
  $3.95
  8AP. GOÛI CUOÁN CHAY (2 rolls per order)
  $15.95
  9AP. CHAÛ ÑUØM

  Side Orders

  $2.50
  1SI. CÔM
  $2.50
  2SI. RAU SOÁNG
  $2.50
  3SI. MÌ CHIEÂN DOØN
  $2.50
  4SI. BAÙNH TRAÙNG
  $2.50
  5SI. BUÙN
  $2.50
  6SI. BAÙNH PHOÀNG

  Salads

  $15.95
  1SA. GOÛI THAÄP CAÅM (peanut topped) Small
  $19.95
  1SA. GOÛI THAÄP CAÅM (peanut topped) Large
  $15.95
  2SA. GAØ XEÙ PHAY
  $14.95
  3SA. GOÛI GA Ø (peanut topped)
  $15.95
  4SA. GOÛI VÒT (peanut topped)
  $14.95
  5SA. GOÛI BOØ THAÙI LAN (sesame topped)
  $14.95
  6SA. GOÛI ÑAËC BIEÄT (peanut topped)
  $14.95
  7SA. GOÛI MÖÏC (peanut topped)
  $14.95
  8SA. GOÛI BOØ (peanut topped)
  $14.95
  9SA. GOÛI ÑU ÑUÛ TOÂM THÒT (peanut topped)
  $14.95
  10SA. BOØ BOÙP THAÁU (sesame topped)
  $14.95
  11SA. BOØ TAÙI CHANH (peanut topped)
  $14.95
  12SA. GOÛI TAØU HUÛ (peanut topped)

  Soups

  $2.95
  1SO. Crab Meat Soup
  $2.95
  2SO. Wonton Soup
  $2.95
  3SO. Hot & Sour Soup
  $5.00
  4SO. SUÙP VI CAÙ,CUA
  $5.00
  5SO. HUÛ TÍU TOÂM THÒT
  $8.95
  6SO. HUÛ TÍU NAM VANG
  $5.00
  7SO. MÌ TOÂM THÒT
  $5.00
  8SO. PHÔÛ TAÙI
  $8.95
  9SO. PHÔÛ TAÙI,BOØ VIEÂN
  $10.95
  10SO. HUÛ TÍU KHOÂ
  $10.95
  11SO. MÌ KHOÂ
  $10.95
  12SO. HUÛ TÍU NAM VANG KHOÂ
  $10.95
  13SO. HUÛ TÍU TOÂM THÒT,BOØ VIEÂN
  $10.95
  14SO. HOAØNH THAÙNH TOÂM THÒT, BOØ VIEÂN
  $10.95
  15SO. HỦ TÍU THẬP CẨM
  $10.95
  16SO. HUÛ TÍU ÑOÀ BIEÅN
  $12.95
  17SO. MÌ VÒT QUAY
  $12.95
  18SO. HOAØNH THAÙNH MÌ VÒT QUAY

  Rice Paper Wraps

  $39.95
  1RW. SAØI GOØN ÑAËC BIEÄT
  $39.95
  2RW. NHA TRANG ÑAËC BIEÄT
  $29.95
  3RW. HAØ NOÄI ÑAËC BIEÄT
  $44.95
  4RW. CAÙ CHIEÂN XUØ (Requires 45 minute to be ready)
  $25.95
  5RW. TÖÙ QUYÙ
  $29.95
  6RW. TÖÙ QUYÙ ÑAËC BIEÄT
  $15.95
  7RW. NEM NÖÔÙNG
  $19.95
  8RW. CHAÏO TOÂM
  $25.95
  9RW. TOÂM NÖÔÙNG ÑAËC BIEÄT
  $25.95
  10RW. TOÂM QUEÁT cuoán BAÙNH TRAÙNG
  $15.95
  11RW. TOÂM THÒT SATE
  $15.95
  12RW. TOÂM SATE
  $15.95
  13RW. TOÂM BOØ CHAÛ GIOØ cuoán BAÙNH TRAÙNG
  $15.95
  14RW. TOÂM QUAÁN THÒT BA ROÏI
  $15.95
  15RW. HEO cuoán BAÙNH TRAÙNG
  $15.95
  16RW. BOØ cuoán BAÙNH TRAÙNG
  $15.95
  17RW. BOØ QUAÁN MÔ
  $15.95
  18RW. BOØ QUAÁN TOÂM
  $15.95
  19RW. BOØ LAÙ LOÁT
  $15.95
  20RW. BOØ QUAÁN MÔÕ CHAØI
  $15.95
  21RW. BOØ SATEÙ
  $15.95
  22RW. GAØ SATE
  $15.95
  23RW. TAØU HUÛ CHIEÂN cuoán BAÙNH TRAÙNG
  $25.95
  24RW. BOÁN MUØA cuoán BAÙNH TRAÙNG

  Fish

  $29.95
  1FI. CAÙ BASS CHIEÂN MAÉM GÖØNG
  $29.95
  2FI. CAÙ TUYEÁT CHIEÂN MAÉM GÖØNG
  $17.95
  3FI. CAÙ CHIEÂN MAÉM GÖØNG
  $17.95
  4FI. CAÙ KHO HAØNH ÔÙT
  $14.95
  5FI. CAÙ KHO TOÄ
  $24.95
  6FI. CAÙ CHIM CHIEÂN MAÉM GÖØNG

  CAÙC MOÙN AÊN GIA ÑÌNH

  $12.95
  1GD. GAØ CON XAØO SAÛ ÔÙT
  $12.95
  2GD. GAØ CON KHO GÖØNG
  $12.95
  3GD. SÖÔØN NON RAM MAËN
  $12.95
  4GD. SÖÔØN NON XAØO THÔM
  $12.95
  5GD. BA ROÏI XAØO MAÉM RUOÁC
  $12.95
  6GD. MÖÏC XAØO MAÉM RUOÁC
  $12.95
  7GD. MÖÏC XAØO MAÉM RUOÁC BA ROÏI
  $12.95
  8GD. THÒT HEO KHO TIEÂU
  $12.95
  9GD. TOÂM RIM
  $10.95
  10GD. RAU MUOÁNG XAØO TOÛI
  $10.95
  11GD. CAÛI BEÏ XANH XAØO TOÛI

  CAÙC MOÙN AÊN PHOÅ THOÂNG

  Crab

  Mussel

  NGHEÂU

  Chef's Special

  Chicken

  Shrimp

  Pork

  Beef

  Lamb

  Duck

  Frog Leg

  Squid

  Scallop

  Vegetarian Entrees

  Fried Rice

  Noodle Specialties

  Lunch Noodle Specialties (Served 11am-4pm)

  Lunches (Served 11am-4pm)

  Lunch Specials (Served 11am-4pm)

  Beverages

  Add Your Custom Order