Hu Tieu/Banh Canh (Soup)

  $8.95
  1. Hu Tieu Nam Vang
  $8.95
  2. Hu Tieu Bo Vien
  $8.95
  3. Hu Tieu My Tho
  $8.95
  4. Banh Canh Tom Cua
  $8.95
  5. Banh Canh Thit Heo
  $8.95
  6. Hu Tieu Mi
  $9.95
  7. Hu Tieu Bo Kho
  $11.95
  8. Hu Tieu Dac Biet

  Pho (Soup)

  $8.95
  9. Pho Tai
  $8.95
  10. Pho Bo Vien
  $8.95
  11. Pho Ga
  $9.95
  12. Pho Tai Bo Vien
  $9.95
  13. Pho Tom
  $11.95
  14. Pho Dac Biet

  Bun (Soup)

  $8.95
  15. Bun Ga Rau Cai
  $8.95
  16. Bun Dau Hu Rau Ca
  $8.95
  17. Bun Bo Hue
  $10.95
  18. Bun Mang Vit
  $9.95
  19. Bun Rieu
  $9.95
  20. Bun Suong
  $9.95
  21. Bun Nuoc Leo
  $13.95
  22. Vit Ca Ry

  MI (Soup)

  $8.95
  23. Mi Tuoi
  $9.95
  24. Hoanh Thanh Mi
  $9.95
  25. Mi Bo Kho
  $13.95
  26. Mi Vit Tiem

  Chao (Rice Porridge)

  $8.95
  27. Chao Thap Cam
  $8.95
  28. Chao Ga
  $8.95
  29. Chao Bo Vien
  $8.95
  30. Chao Ca
  $8.95
  32. Chao Tom
  $11.95
  33. Chao Vit

  Cold Appetizers

  $3.95
  34. Goi Cuon (2)
  $3.95
  35. Bi Cuon (2)
  $4.75
  36. Bo Bia (2)
  $5.25
  37. Goi Cuon Thit Nuong (2)
  $5.25
  38.Goi Cuon Ga Nuong (2)
  $5.25
  39. Goi Cuon Nem Nuong (2)
  $4.95
  40. Kim Chi
  $4.95
  41. Noodle Me
  $5.75
  42. Goi Sen
  $5.75
  43. Goi Du Du

  Hot Appetizers

  $4.95
  45. Banh Bao
  $4.95
  46. Cha Gio (2)
  $6.95
  48. Bo Lui
  $6.50
  49. Heo Lui
  $6.95
  50. Banh Tom Chien
  $6.95
  51. Ga Lui
  $6.95
  52. Banh Mi Chien Tom Thit
  $6.95
  53. Cha Gio Tom (5)
  $12.95
  54. Banh Xeo (2)
  $18.95
  55. Mai Lee Sampler

  Sandwiches

  Buns (Noodle Bowls)

  Rice Plates

  Specialty Noodles

  Beef Dinners

  Chicken Dinners

  Pork Dinners

  Seafood (Do Bien) Dinners

  Vegetarian Dinners

  Dinner Salads

  Specialties

  Do It Yourself ‘Spring Rolls’

  Fire Pot Soups

  Luncheon Specials (11am - 3pm Tues - Fri)

  Chinese Menu

  Add Your Custom Order