0 Items

  Mahalo Bowl

  650 Castro St #140, Mountain View, CA

  Delivery till 4:30 PM

  Acai Bowls

  $8.49
  Regular Brazilian Acai Bowls
  $8.49
  Regular Spinach Acai Bowls
  $7.99
  Regular Original Acai Bowls
  $8.49
  Regular Berries on Berries Acai Bowls
  $8.49
  Regular Shorebreaker Acai Bowls
  $8.49
  Regular Mahalo Acai Bowls
  $8.49
  Regular Shaka Acai Bowls
  $8.49
  Regular Hawaiian Acai Bowls
  $8.49
  Regular Protein Acai Bowls
  $8.49
  Regular Kale Acai Bowls

  Pitaya Bowls

  $8.49
  Regular Ono Pitaya Bowls
  $8.49
  Regular Moke Pitaya Bowls
  $8.49
  Regular Big Wave Pitaya Bowls
  $8.49
  Regular Pitaya Green Pitaya Bowls

  Smoothies

  $5.49
  20 Oz Dakine Smoothies
  $5.49
  20 Oz Lanikai Smoothies
  $5.49
  20 Oz Mango Smoothies
  $5.49
  20 Oz Mauka Smoothies

  Acai Smoothies

  $6.99
  20 Oz Acai Smoothies
  $6.99
  20 Oz Guava Acai Smoothies
  $6.99
  20 Oz Tropical Acai Smoothies

  Pitaya Smoothies

  $6.99
  20 Oz Lava Pitaya Smoothies