0 Items

  Small Plates

  $3.00
  Edamame
  $8.00
  Zuke Tororo
  $5.00
  Satsuma-Age
  $7.00
  Battera
  $8.00
  Salmon Oshizushi
  $7.00
  Kakuni
  $7.00
  Stuffed Calamari
  $5.00
  Nasu Agedashi
  $4.00
  Saba Nanban Zuke
  $4.00
  Chawanmushi
  $5.00
  Agedashi Tofu
  $8.00
  Seafood Tempura

  Donburi

  $7.00
  Vegetable Ten-Don
  $8.00
  Shrimp Ten-Don
  $8.00
  Oyako-Don
  $9.00
  Katsu-Don
  $10.00
  Seafood Ten-Don
  $12.00
  Zuke-Don
  $12.00
  Salmon & Ikura-Don
  $13.00
  Unagi-Don
  $14.00
  Chirashi Bowl

  Cold Noodles

  $7.00
  Zaru
  $11.00
  Ten Zaru
  $9.00
  Vegetable Ten Zaru
  $9.00
  Age Nasu
  $11.00
  Ten Iso

  Hot Noodles

  $7.00
  Kake
  $8.00
  Wakame
  $10.00
  Sansai Tororo
  $11.00
  Ten Kake
  $9.00
  Vegetable Ten Kake
  $9.00
  Niku
  $12.00
  Nabeyaki Udon

  Sweets

  $4.00
  Shiratama Anmitsu
  $2.50
  Ice Cream & Sorbet

  Beverages

  $2.50
  Yuzu Limeade
  $1.50
  Soda
  $2.50
  Pellegrino
  $2.50
  Acqua Panna

  Specials

  $12.00
  Katsu-Don Combination
  $13.00
  Salmon Wappa Meshi Combination
  $13.00
  Gyu Wappa Meshi Combination

  Add Your Custom Order