0 Items

  Arami

  1829 W Chicago Ave, Chicago, IL

  Delivery till 9:00 PM

  Zensai

  $5.00
  Wakame Salad
  $10.00
  Spicy Tako Springroll
  $4.00
  Onsen Tamago
  $12.00
  Poke
  $13.00
  Hamachi Usuzukuri

  Robata Grill

  $7.00
  Maitake
  $4.00
  Tofu
  $5.00
  Gyu
  $5.00
  Buta Hara
  $4.00
  Tsukune
  $8.00
  Tako
  $4.00
  Momo

  Zaka-Suka

  $15.00
  Arami Ramen
  $13.00
  Tonokotsu Donburi
  $13.00
  Shoyu Vegetable Ramen
  $14.00
  Shio Ramen

  Nigiri/Sashimi

  $4.00
  Hirame
  $4.00
  Madai
  $5.50
  Suzuki
  $4.50
  Hamachi
  $3.50
  Sake
  $4.00
  Zuke Sake
  $5.00
  Maguro Akami
  $7.50
  Maguro Chutoro
  $10.00
  Maguro Otoro
  $4.00
  Ika
  $3.50
  Tako
  $3.00
  Tobiko
  $4.00
  Ikura
  $3.00
  Tamago
  $4.00
  Unagi
  $7.50
  Botan Ebi

  Tokubetsu Sashimi & Nigri

  $9.00
  Sake Garlic
  $10.00
  Hamachi Truffle
  $11.00
  Torched Hokkaido Hotate
  $12.00
  Zuke Maguro Kani
  $11.00
  Zuke Sake Hotate

  Maki

  $8.00
  Maguro
  $8.00
  Spicy Maguro
  $8.00
  Sake
  $8.00
  Spicy Sake
  $9.00
  Spicy Ebi
  $9.00
  Ebi Tempura
  $13.00
  Soft Shell
  $8.00
  Negi Hamachi

  Tokubetsu Maki

  $17.00
  Trio Maki
  $17.00
  Spicy Tako Sake
  $17.00
  Soft Shell Crab & Spicy Ebi
  $16.00
  Ebi Tempura Asparagus
  $17.00
  Maguro Spicy Sake
  $16.00
  Hamachi Maguro Ebi
  $17.00
  Hamachi Sake Zuke Maguro

  Yasai

  Add Your Custom Order