0 Items

  Phở Ao Sen

  1139 E 12th St, Oakland, CA

  Delivery till 7:30 PM

  M¹N Khai Vi – Appetizers​

  $4.00
  Cha Gio - Egg Rolls (2)
  $4.00
  Goi Cuon - Spring Rolls (2)
  $4.50
  Nem Nu§Ng Nha Trang - ‘Nha Trang’ Style
  $4.00
  Bo Bia - Vietnamese Spring Rolls (2)
  $6.00
  Canh Ga Chien Nu§C M¡M

  Phª – Beef Noodle Soup​

  $7.75
  Phª NYC Biœt Bo Vien- House Phÿnomenal
  $6.75
  Phª Tai
  $6.75
  Phª Tai Chin
  $6.75
  Phª Tai Nam Sach
  $6.75
  Phª Tai Chin Nam Gan Sach
  $6.75
  Phª Bo Vien
  $6.75
  Create Your Own Pho'nomenal Bowl
  $2.50
  Small Plate of Sliced Eye Round Steak
  $6.75
  Phª Ga - Chicken Noodle Soup
  $7.95
  Bun Bo Hue‰
  $7.95
  Ca-Ri Bo - Vietnamese Beef Curry
  $7.95
  Bo Kho - Vietnamese Beef Stew

  Bun- Rice Vermicelli​

  $7.95
  Bun Thit Nu§Ng Bi
  $7.95
  Bun Thit Nu§Ng Cha Gio
  $8.75
  Bun Thit Nu§Ng Tom
  $8.75
  Bun Thit Nu§Ng Tom Cha Gio
  $8.75
  Bun Cha Ha N¶I
  $7.75
  Bun Bo Xao Xa Lemongrass Beef Vermicelli

  M¹N æn Chay- Vegetarian Dishes​

  $9.00
  Bun Bo Xao Xa Chay - Vegetarian
  $9.00
  Ca-Ri Bo Chay - Vegetarian Vietnamese Beef Curry
  $9.00
  Ca Chien Sot Chua Ng†T Chay Vegetarian Sweet & Sour Fried Fish Rice Plate

  Com Tam - Rice Plates​ (Most Popular)

  $7.75
  Com Tam Soon Bo
  $7.95
  Com Tam Su©N Bi Cha
  $8.75
  Com Tam Tom
  $8.75
  Com Tam Thit Nu§Ng Tom –P La
  $8.75
  Com Tam Su©N Bo Tom
  $8.75
  Com Tam Ga Nu§Ng Tom Cha
  $13.50
  Com Tam NYC Biœt - Phÿnomenal Combo Plate
  $7.75
  Create Your Own Pho'nomenal Plate - Choice of One Meat
  $8.25
  Create Your Own Pho'nomenal Plate - Choice of Two Meat
  $8.75
  Create Your Own Pho'nomenal Plate - Choice of Three Meat
  $2.00
  Side of Rice
  $2.50
  Tom Nu§Ng - Marinated Charbroiled Tiger Shrimp (3)
  $7.50
  Com Ga Hai Nam

  Ch×- Desserts​

  $3.00
  Che Thai
  $3.00
  Che Næu No
  $3.00
  Che 3 Mau
  $3.00
  Che H¶T Sen

  Gi!I Khat- Beverages​

  $3.00
  Cafe S»a Na
  $3.00
  Cafe Nen Na
  $3.00
  Tra Thai- Thai Iced Tea
  $3.25
  Cam v¡T
  $3.25
  Soda Chanh
  $3.00
  Na Chanh
  $3.00
  Nu§C Doa Tuoi
  $2.50
  S»a Næu Nanh
  $3.50
  Soda S»a H¶T Ga
  $2.00
  Nu§C Ng†T
  $2.50
  Binh Tra Nong
  $1.50
  Tra Na- Iced Tea

  Add Your Custom Order